Okmeydanı İmar Planı notları

Okmeydanı İmar Planı notları

Tarihi sit alanları ile kentsel-sosyal ve teknik altyapı alanlarında transfer edilecek bina veya bağımsız bölüm sahiplerine ilişkin düzenlemeler yapılmadan ve bunlara ilişkin işlemler tapuya tescil ettirilmeden uygulama yapılamaz.

Tüm parsellerde; bulunduğu alandan başka bir alana transfer edilecek bina sahiplerine bulunduğu bölge ve önceki bulunduğu konum ve alanın ekonomik değeri ile eşdeğer özellikte yer verilecektir. Bu durumda alanın plandan önceki ve sonraki konumları tüm parseller için ayrı ayrı tespit edilecektir. Bu plana uygun olarak hazırlanacak 3194 sayili imar kanunun 18. madde uygulaması yapılmadan, kentsel tasarım projeleri ve önerilen uygulama etaplarına ait mülkiyet sorunları çözülmeden inşaat/ruhsat uygulaması yapılamaz.

İmar adalarında gösterilen kütleler şematik olup, toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydıyla, Okmeydanı'nın tarihi gelişim süreci dikkate alınarak hazırlanacak olan kentsel tasarım ve mimari projelere göre, plan notlarının 1.12 maddesinde belirlenen maksimum kat adedini aşmamak koşulu ile kütlelerin boyutları belirlenecektir. Kentsel tasarım projesi aşamasında 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı kararlarını desteklemek, Okmeydanı mevcut sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak, yeşil alan sürekliliğini sağlamak, yaya dolaşımını güçlendirmek ve ulaşılabilirliği sağlamak adına ilave yaya yolu, meydan, etkinlik alanı (sanatsal, kültürel), çocuk oyun alanı, teknik altyapı alanları (İgdaş, İski, Bedaş vb.) ayrılabilir. Ayrılan bu alanlar bulundukları imar parselinde inşaat haklarını kısıtlamayacak olup, bu alanlar ruhsat aşamasında irtifak hakkı tesis edilerek kamu kullanımına açık hale getirilecektir.