Okmeydanı İmar Planı

Okmeydanı İmar Planı

Beyoğlu İlçesi’nin Okmeydanı semtinin 1/5000 ölçekli Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası Nazım İmar Planı ilk olarak 13.08.2012 tarihinde onaylanmıştır. Onay sürecini takiben, alanda geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmış; bu çalışma ile, Okmeydanı’nda hak sahibi olanlara, söz konusu planın ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın öngördüğü koşullar çerçevesinde hak sahipliği belirleme çalışması yapılması ve bunun yanı sıra, Tarihi Sit Alanı olarak tescil edilen alanların boşaltılarak, yeni hak sahipliğinin, Okmeydanı’nın diğer alt bölgelerinde düzenlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma, zorlayıcı olmayan ve isteğe bağlı bir yenilenme sürecinin altyapısını temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, imar planı ile sağlanmış olan yapılaşma koşulları doğrultusunda, hak sahiplerinin diledikleri zaman uygulamaya geçebilecekleri bir model ve yasal taban oluşturması hedeflenmiştir. Söz konusu ilkeler doğrultusunda hazırlanan plan;

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/03/2016 gün ve 4246 sayılı kurul kararında; “İstanbul İli, Beyoğlu ve Şişli İlçeleri, “Okmeydanı 1/5000 Ölçekli Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Ve Etkileşim Geçiş Sahası Nazım İmar Planı” nın, plan paftaları, plan açıklama raporu, kültür varlıkları envanter paftası ile birlikte 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğuna karar verilmiştir.” denilerek karara bağlanmıştır. Sonuç olarak; Okmeydanı Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 18.03.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli “Okmeydanı Bölgesi Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası Uygulama İmar Planı”, 30.01.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın 17.01.2017 tarih, 1083 sayılı yetkilendirmesine istinaden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’ nca onaylanmıştır.